Executive Committee

/Executive Committee
Executive Committee 2018-04-18T20:39:57+00:00

Executive Committee

President

Rajesh Venkataramaiah

Vice-President

Vikrant Thakur

Joint Secretary

Praveen Trivedi

Secretary

Vijay Srinivasa H.A.

Treasurer

Vishwanathan Venkatraman Iyer

Public Officer

Manoj Desai